Executive Committee 2017-2019

President Dr Poomahal Kumar
Vice President Mrs Shantha Thiruvarudchelvan
Secretary Mrs Jeyatharsini Rajalingam
Treasurer Mrs Dharshini Krishanthan
Committee Members Dr Amara Kunasingham
Dr Anushiya Kannan (Asst. Secretary)
Miss Jeyanthy Thangarasa
Miss Jeyakumary Thangarasa
Mrs Jeyagowri Murugathas (Asst. Treasurer) Mrs Logi Moorthy
Mrs Malini Prabaharan
Mrs Malliha Vignanasingham (Asst. Social Secretary)
Mrs Meena Beadle (Social Secretary)
Mrs Menaka Subramanyam
Mrs Nanthinie Jeyalingam
Dr Sivakumary Thevathasan
Mrs Sivasakthi Parimalanathan
Dr Vathany Jeyaprakash
Mrs Vathsala Somasundaram
Mrs Vidya Sivakumar